Muỗi

images

Phân loại khoa học Giới (regnum) Animalia Ngành (phylum) Arthropoda Phân ngành(subphylum) Hexapoda Lớp (class) Insecta Phân lớp (subclass) Pterygota Phân thứ lớp(infraclass) Neoptera Liên bộ (superordo) Endopterygota Bộ (ordo) Diptera Phân bộ (subordo) Nematocera Phân thứ bộ(infraordo) Culicomorpha Liên họ (superfamilia) Culicoidea Họ (familia) Culicidae Muỗi là một nhóm…

+84 948 222 629